در طبیعت و اخلاق انسانی هیچ ضعف وانحرافی نیست كه با تعلیم مناسب اصلاح نشود.
پایه ها

 


     سرکار خانم نبی خانیسرکار خانم پاک نیت 

ریاضی:سر کار خانم حسینی

فیزیک:  سر کار خانم معرفتی

شیمی:سر کار خانم پیکانی

ادبیات فارسی : سر کار خانم اسدی

زیست: سر کار خانم عارفی

دینی:سر کار خانم امیرسیافی

عربی:سر کار خانم امیرسیافی

قرآن:سر کار خانم کریمی

آمادگی دفاعی : سر کار خانم زارع

هنر:سر کار خانم فرشباف

زبان خارجه : سر کار خانم پور عبادی

رایانه:سر کار خانم دانا

پژوهش :سرکار خانم قزلباش

خط: هاشمی

مطالعات اجتماعی: سر کار خانم هوشیاری

تربیت بدنی:سرکار خانم قمصری 

 


ریاضی:سر کار خانم یزدانی

فارسی:سر کار خانم اسدی

شیمی:سر کار خانم حسین زاده

زبان:سر کار خانم پورعبادی

زیست:سر کار خانم عارفی

تربیت بدنی : سر کار خانم قمصری

رایانه:سر کار خانم دانا

مطالعات اجتماعی: سر کار خانم هوشیاری

هنر: سر کار خانم فرشباف

کار و فناوری:سر کار خانم رضا زاده

دینی: سر کار خانم شیرازی

خط: سر کار خانم داوودی

سبک تفکر:سر کار خانم پاک نیت

قرآن:سر کار خانم کریمی

تربیت بدنی: سر کار خانم قمصری

 


 


 

 

 

 

ریاضی:سر کار خانم یزدانی

فارسی:سر کار خانم اسدی

شیمی:سر کار خانم حسین زاده

زبان:سر کار خانم پورعبادی

زیست:سر کار خانم عارفی

تربیت بدنی : سر کار خانم قمصری

رایانه:سر کار خانم دانا

مطالعات اجتماعی: سر کار خانم هوشیاری

هنر: سر کار خانم فرشباف

کار و فناوری:سر کار خانم رضا زاده

دینی: سر کار خانم شیرازی

خط: سر کار خانم هاشمی

سبک تفکر:سر کار خانم پاک نیت

قرآن:سر کار خانم کریمی

تربیت بدنی: سر کار خانم قمصری

 

كه عهده دار وظايف ذيل مي باشند :

* اجراي مصوبات شوراي برنامه ريزي تربيتي - آموزشي.

* تعيين الگوها و روش هاي تدريس مناسب و بررسي آنها در جلسات.

*  پيشنهاد روش ها و شيوه هاي آزمون هاي درسي دانش آموزان.

* ارائه نظرات گروه هاي آموزشي به معاون آموزشي جهت طرح در شوراي برنامه ريزي تربيتي آموزشي.

* تهيه جزوات تكميلي و آموزشي در تابستان و ارائه به معاون آموزشي پس از تأييد در جلسه گروه مربوطه.

* ارائه ساعت استاندارد مطالعه در هفته براي دانش آموزان جهت پيگيري توسط دبيران راهنما.

* ارائه نظرات پيشنهادي به معاون آموزشي در مورد تجهيز و تقويت كتابخانه هاي عمومي و اختصاصي مدرسه.

* ارائه نظرات پيشنهادي به معاون آموزشي در مورد تجهيز كارگاه و آزمايشگاه و واحد سمعي و بصري و سايت رايانه اي.

* ارائه نظرات پيشنهادي به معاون آموزشي در مورد بازديدهاي علمي با معرفي اماكن مربوط به گروه خود.

* تهيه تقويم سالانه فعاليت هاي فوق الذكر و ارائه آن به شوراي برنامه ريزي تربيتي آموزشي تا اول شهريور ماه.

* تهيه و تدوين آيين نامه داخلي فعاليت گروه هاي آموزشي.

* ايجاد نمايشگاه هاي علمي آموزشي توسط گروه با همكاري معاون آموزشي و دبيران راهنما.

* تنظيم سوالات امتحانات ترم اول و دوم با هماهنگي گروه مربوطه و با تأييد اعضاي گروه.

* مسئول گروه آموزشي در پايان هر ترم ارزيابي فعاليت گروه خود را مكتوب به معاون آموزشي ارائه نمايد.

* گروه آموزشي موظف است در اولين جلسه سرگروه خود را مشخص و به معاون آموزشي كتبا اعلام نمايد.

* گروه آموزشي مسئول رفع مشكلات و نواقص آموزشي مربوط به درس خود مي باشد.

* فعال نمودن پژوهش و انجمن علمي در گروه خود.

* انجام ساير امور ارجاعي در صورت لزوم.