آرشیو سال های تحصیلی قبل

اخبار و اطاعیه ها

 1. فاطمه کلهر(رتبه دوم تواشیح)
 2. ریحانه توکلی خواه (رتبه سوم نهج البالغه)
 3. بشری سلیمی (رتبه دوم هنرهای ادبی)
 4. فاطمه عسگری (رتبه اول خط و هنرهای دستی)
 5. زینب غفاری (رتبه دوم احکام)
 6. نرگس محمدی (رتب دوم تواشیح)
 7. فاطمه خراسانی (رتبه سوم جشنواره ملی پژوهش های مجازی پیل
  الکتروشیمیایی)
 8. نگار سیفری (رتبه اول پژوهش های دانش آموزی رشته شیمی)
 9. ریحانه بهنیافر ( رتبه دوم نهج البالغه)
 10. خدیجه میراسماعیلی (رتبه دوم تواشیح)
 11. فاطمه خراسانی ( رتبه اول پژوهش های دانش آموزی رشته شیمی)
 12. حلما عنایت (رتبه اول احکام)
 13. کل دانش آموزان مدرسه ( رتبه دوم سرود همگانی)
 14. فاطمه ضرغامی (رتبه سوم جشنواره های پژوهش های مجازی پیل
  الکتروشیمیایی)
 15. فاطمه ضرغامی (رتبه اول پژوهش های دانش آموزی رشته شیمی)
 16. ریحانه توکلی خواه ( رتبه دوم تواشیح)
 17. مهسا بزرگی ( رتبه دوم تواشیح)
 18. ملیکا ضرابی نیا (رتبه اول خط و هنرهای دستی )
 19. حنانه رحیمی ( رتبه دوم تواشیح)
 20. محیا سرافرازی (رتبه دوم تواشیح)
 21. نگار سیفری ( رتبه سوم جشنواره های پژوهش های مجازی پیل
  الکتروشیمیایی)
 22. سارا سلطانی ( رتبه دوم تواشیح)
 23. فرناز نصیری (رتبه دوم تواشیح)
 24. نازنین زهرا رنگی ( رتبه سوم قرائت و تحقیق)
 25. زهرا اسماعیلی (رتبه سوم عکاسی)
 26. نرگس صابر ( رتبه سوم ادبی داستان)
 27. زینب نوریان ( رتبه دوم شعر)
 28. مطهره بخشی ) رتبه دوم استند آپ کمدی)
 29. فاطمه موسوی شفیق (رتبه اول فیلم کوتاه)
 30. فاطمه کلهر ( رتبه دوم قرائت تحقیق)
 31. شکیبا تکلو ( رتبه برتر احساس واژه ها) ادبیات فارسی)
 32. مهدیه عبداللهی (جشنواره علمی، پژوهشی، پژوهشسرای دانش آموزی
  منطقه 5 تهران در بخش نانو فناوری)
 33. فاطمه کلهر (جشنواره علمی، پژوهشی، پژوهشسرای دانش آموزی منطقه
  5 تهران در بخش نانو فناوری)