اهداف ابتدایی

اهداف مدرسه:

  1. آموزش با هدف فرایند محور و پژوهشی
  2. تدریس آموزگاران با استفاده از ابزارهای آموزشی
  3. ارایه تکلیف فعالیت محور و خلاقانه
  4. رویکرد تربیت دینی وتفکر اجتماعی در دانش آموزان
  5. پرورش بر اساس منظومه رشد