اهداف تربیتی مجتمع نور ایمان

 • ایجاد زمینه الزم برای خود شناسی، خداشناسی و تقویت روحیه
  حقیقت جویی.
 • تقویت ایمان و اعتقاد به مبانی اسلام و بست بینش الهی بر اساس
  قرآن کریم و سنت پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع)
 • پرورش روحیه اعتماد به نفس و استقلال شخصیت.
 • پرورش روحیه نظم و انضباط.
 • تقویت روحیه تحقیق، تعقل و تفکر، بررسی و تعقل، نقد و ابتکار.
  شناخت، پرورش و هدایت استعدادهای افراد.
 • توسعه علوم و فنون و مهارت های مورد نیاز فردی و اجتماعی.
 • پرورش روحیه مشارکت و همکاری در فعالیت های گروهی.
 • شناخت، پرورش و هدایت ذوق و استعدادهای مختلف هنری و زیبایی
  شناسی.
 • پرورش روحیه احترام به قانون و التزام به رعایت آن.
 • پرورش روحیه مسئولیت پذیری و مشارکت در فعالیت های دینی،
  فرهنگی و اجتماعی.
 • تامین سلامت جسمی و بهداشت روانی با فراهم ساختن شرایط
  مناسب.
 • پرورش روحیه انفاق و دستگیری از محرومان.