اهداف

اهداف

⦁ تربیت دانش آموزان متدین، مسئولیت پذیر و علمی
⦁ کسب موقعیت برتر از لحاظ تربیت اسلامی
⦁ تحول در نظام برنامه ریزی آموزشی و اجرایی
⦁ ایجاد تعادل همه جانبه بین آموزش و پرورش
⦁ ارتقا سطح اطلاعات خانواده ها در جهت تقویت نظام تعلیم و تربیت
⦁ مدیریت منابع انسانی در راستای تولید محتوا و اجرای مناسب
⦁ جلب مشارکت همگانی