برگزاری جلسات شورای دبیران

جلسات شورای دبیران با هدف جمع بندی سرفصل مطالب دبیران، تنظیم طرح درس ها، نگاهی به تقویم اجرایی و همچنین پرسش و پاسخ در جهت نیل به اهداف آموزشی – تربیتی بهتر قبل از شروع سال تحصیلی و در طی سال، توسط مجتمع آموزشی نور ایمان برگزار می گردد.