فعالیت های آموزشی ابتدایی

فعالیت های آموزشی:

آزمایشگاه علوم پایه اول

آزمایشگاه  علوم پایه ششم:

آموزش ریاضی پایه پنجم مبحث محیط دایره :

 جشن یادگیری  عدد100 پایه دوم

اردوی آموزشی بازدید از موزه زمین شناسی پایه چهارم

نمایشگاه جابر بن حیان

آموزش مقدماتی خواندن نماز پایه اول


آموزش ریاضی مبحث اندازه گیری پایه دوم

تدریس نشانه ها پایه اول

آموزش ریاضی مبحث کسر  پایه سوم

ساخت اشکال هندسی با چوب کبریت توسط  پایه ی دوم

آموزش علوم مبحث گیاهان پایه اول

تزئین پیام قرآنی توسط  پایه اول

برگزاری جشن شکوفه ها در شرایط کرونایی پایه اول

ارائه گزارش عملکرد پایان سال تحصیلی