مشاوره

مشاوره

  • برگزاری جلسات مشاوره فردی
  • تماس با والدین بصورت دوره ای و بررسی وضعیت تحصیلی
  • تشکیل گروه های واتساپی و گذاشتن جملات انگیزشی و مشاوره ای
  • برگزاری جلسات گروهی و شرکت در بحث های گروهی
  • برگزاری جلسات هدایت تحصیلی