همکاران

همکاران

⦁ بهره مندی از دبیران متدیت همسو با اهداف مجتمع
⦁ همکاری با افراد مجرب و متعهد و با سابقه
⦁ داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و مرتبط با درس ارائه شده