همکاری با ما

همکاری با مقطع ابتدایی

  • گام اول : مشخصات فردی

  • گام دوم : سوابق تحصیلی

  • گام سوم : سوابق شغلی

  • گام چهارم : مهارت ها

  • گام پنجم : حوزه کاری

  • Accepted file types: ppt, ppt, jpg, gif, png, pdf, doc, pps, Max. file size: 20 MB.