پایه دوم

ساخت اشکال هندسی با چوب کبریت توسط دختران پایه ی دوم

خلاقیت دختران گل پایه ی دوم در زنگ قرآن ، رنگین کمان