پایه چهارم

اردوی بازدید از موزه ی زمین شناسی مرتبط با درس علوم و مطالعات اجتماعی دانش آموزان پایه ی چهارم