بازدید علمی پژوهشکده ی رویان

این بازدید علمی که روز چهارشنبه مورخ 16 آذر به مناسبت روز پژوهش صورت گرفته بود، دانش آموزان به پژوهشکده ی رویان واقع در خیابان بنی هاشم برده شدند. این اردوی علمی شامل بازدید از سه بخش بود:

 

 

 

 

  • اولین بخش: بازدید از قسمت هماتولوژی

 

 

 

 

  • اولین بخش: بازدید از قسمت حیوانات آزمایشگاهی

 

 

 

  • سومین بخش: جنین انسان و مطالعات روی آن