افتخارات

موفقیت های دانش آموزان :

عسل خلیلی : مقام اول رشته احکام منطقه

برگزیدگان : 

غزل رضاپور : مجری (فن بیان)

زهرا اسماعیلی : قرائت قرآن

محدثه اسکندری : نمایشنامه نویسی

محیا نوریان : مجری (فن بیان)

ستایش عبایی : مجری (فن بیان)